Sápmi Tales del 2, timmerkåtor

Sápmi Tales, also in english 😀

Sápmi Tales är en videoblogg där jag, Tor L. Tuorda, berättar om delar av vår långa, rika, spännande och ibland dramatiska samiska historia från platser i landskapet som skildringen berör, bland andra Nuortta Suohppa, Bubbelvakarna, Tsåkakgubbens boplats, Luossamuorkke och Vállásj.

Jag kommer även att behandla ämnen som kolonisationen, land grabbing och renbeteslagen 1928, och mycket mer.I skolan har under lång tid medborgarna i Sverige undervisats om exempelvis Amerikas urfolk, och i televisionen matats med oräkneliga mängder cowboyfilmer medan kunskapsförmedlingen om urfolket i Sverige och Sápmi har saknats. Det har blivit något bättre på senare år, men mycket återstår att göra. Det är ett av skälen till att jag startat Sápmi Tales.

Min ambition är att videobloggen ska bidra till att bryta osynliggörandet av vår historia och öka kunskapsnivån om samerna, inte minst hos våra makthavare. Detta eftersom en övervägande del av riksdagens ledamöter har inga eller ringa insikter i samisk historia och kultur. Något som tyvärr bidrar till att beslut tas och lagar stiftas vilka, gång på gång, decennium efter decennium, vilka förstör våra möjligheterna att leva och verka på våra traditionella marker.

Sápmi Tales erhåller inget finansiellt stöd från exempelvis Skolverket, Filminstitutet eller någon annan institution. Därför förlitar jag mig på donationer från privatpersoner via paypal.me/tortuorda eller Swish 0702300955. 😀

Det krävs tid för att kunna belysa vår historia på bästa sätt. Tid för research, vandringar, riggning av utrustning, redigering av filmmaterial och publicering på sociala medier. Jag blir så innerligt tacksam om du vill hjälpa mig att fortsätta med mina publiceringar. Stora tack på förhand 💚

Sápmi Tales is a video blog where I, Tor L. Tuorda, tell about parts of our long, rich, exciting and sometimes dramatic Sami history from places in the landscape that the depiction touches, among others Nuortta Suohppa, Bubbelvakarna, Tsåkakgubben’s abode, Luossamuorkke and Vállásj. I will also cover topics such as colonization, land grabbing and the Reindeer Grazing Act of 1928, and much more.

In school, for a long time, the citizens of Sweden have been taught about, for example, the indigenous people of America, and fed countless amounts of cowboy films on television, while the dissemination of knowledge about the indigenous people in Sweden and Sápmi has been lacking. It has gotten somewhat better in recent years, but much remains to be done. That is the reason why I have started Sápmi Tales.

My ambition is that the video blog should contribute to breaking the invisibility of our history and increase the level of knowledge about the Sami, not least among our people in power. This is because the majority of members of the Riksdag have no or little insight into the subject. Something that unfortunately contributes to decisions being made and laws being enacted which, time after time, decade after decade, destroy our opportunities to live on our traditional lands.

Sápmi Tales receives no financial support from, for example, the Swedish National Agency for Education, the Swedish Film Institute or any other institution. That’s why I rely on donations from private individuals via paypal.me/tortuorda or Swish 0702300955. 😀

It takes time to illuminate our history in the best way. Time for research, hikes, rigging equipment, editing footage and posting on social media. I will be very grateful if you will help me to continue my publications. Many thanks in advance 💚

Visits: 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *