Vasa Vind missade arter, med flit

Vasa vind missade arter, med flit

Vindkraftsbolaget Vasa Vind missade arter, med flit, men det är självklart någonting som de aldrig kommer att erkänna. Det är så här det brukar gå till med nyliberal och överdriven tillit till bolag.

Den svenska modellen med att exploatörer själva ska ansvara för naturvårdsinventeringer, men även miljökonsekvensbeskrivningar, håller inte. Det har mängder med exempel visat genom åren. Ett exempel som jag mycket väl känner till var den inventering som bolaget Beowulf Mining var skyldiga att göra i kontinuitetsskogen i Gállok (skog som aldrig har kalavverkats). Bolagets biolog hittade knappt några arter överhuvudtaget medan gymnasieskolans miljöelever hittade mängder av hotade och sällsynta skogsarter. Det var ytterst pinsamt. Modellen med frihet under ansvar är naiv, och extremt korkad.

Från dagens NSD:

“Planerad vindkraftspark döms ut av Naturskyddsföreningen.
Den planerade vindkraftsparken kring Hällberget innehåller högre naturvärden än vindkraftsbolagets inventering visar. Det hävdar Naturskyddsföreningens skogsnätverk som kräver ett delvis stopp för exploateringen. ”Anmärkningsvärt att Vasa vind missat så många sällsynta arter”, säger ordföranden Marie Karlsson.


Text: Maria Engström Andersson

Texten har tillförts en rättelse där Marie Karlsson fått rätt efternamn.

Turerna har varit många kring den tänkta vindparken tre mil väster om Överkalix. 2021 fick företaget Vasa vind AB tillstånd att anlägga 57 stycken vindkraftverk med en höjd på 200 meter kring Hällberget. Nu vill vindbolaget istället bygga 46 vindkraftverk som är 50 meter högre och även flytta några snurror – med en förhoppning om att öka energiproduktionen med över 20 procent.


Samtidigt har Naturskyddsföreningen genomfört en omfattande inventering i området. I ett pressutskick skriver föreningen att flera delar med höga naturvärden har identifierats och att bolaget ”bryter mot domstolsbeslutet som anger att inga områden med höga naturvärden får bebyggas”.
Vasa vinds egen inventering kallas ”undermålig”.


– Det är anmärkningsvärt att Vasa vind missat så många sällsynta arter under sin inventering. Skogsnätverket har hittat 80 olika naturvårdsarter, säger Marie Karlsson.


“Anmärkningsvärt att Vasa vind missat så många sällsynta arter under sin inventering. Skogsnätverket har hittat 80 olika naturvårdsarter i områdena”, säger Marie Karlsson.


En del bedöms vara en nyckelbiotop, bevuxen av gammal granskog med mycket död ved, gamla grova sälgar och bohål av tretåig hackspett. I en annan del, där elanslutningen planeras, listas hotade arter som doftticka, ulltickeporing, knärot och rynkskinn.


Från Vasa vinds säger projektledaren Ingemar Stenbeck att företaget har gjort de inventeringar som krävs och att tillståndet gäller.


– Men nu när vi ändå ska göra ändringar ska vi under sommaren titta närmare på de områden som pekas ut av föreningen. Det är möjligt att snurrornas placering sedan kan justeras, beroende på vad utredningen visar.
Stenbeck säger sig inte vara överraskad över kritiken.


– Naturskyddsföreningen här har alltid varit kritisk mot oss. De sticker ut i organisationen nationellt, säger han.


“Anmärkningsvärt att Vasa vind missat så många sällsynta arter under sin inventering. Skogsnätverket har hittat 80 olika naturvårdsarter i områdena”, säger Marie Karlsson.


Men hur kunde 80 arter missas?


– De har inte missats. Vi har gjort en naturvärdesinventering som bygger på en annan metodik: en sammanvägning av arterna. Men det finns inget krav på att alla arter ska redovisas.


Att bygget fördröjts menar Stenbeck beror på att Svenska kraftsnäts nätanslutning måste bli klar. Just nu sker samråd kring de nya planerna, bland annat med försvaret som varit kritiskt till högre vindkraftverk i ett lågflygningsområde.


Om ni får nej?


– Då bygger vi efter det tillstånd vi har.”


Jag förstår inte hur akademiskt skolade människor kan låta sig köpas av allehanda bolag för att göra ett bristfälligt jobb. Förstår inte vart moralen och etiken blåst bort…?

Mer intressant på denna blogg, läs!
Vindkraften beslutas av inkompetent delegation


Visningar: 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *