Trots massiv kritik fortsätter Sveaskog skövla samiska kulturlandskap
on 12/11/2020

Astrid Lindstrand Tuorda jojkar utanför Sveaskogs huvudkontor under Extinction Rebellions novemberuppror för samiska rättigheter. Foto: Extinction Rebellion Sverige.

I byggnaden ovan planerar skattebetalarnas skogsbolag Sveaskog sin strategi mot renskötseln i norra Sverige. En strategi där bolaget på löpande band klassar ner naturskogar med hög biologisk mångfald och bra renbete till produktionsskogar, så att de kan kalavverkas.

Trots många år av envis ideell natursvårdskamp, där kunniga människor på sin fritid inventerat gammelskogar vilka Sveaskog säger sig äga, som tidigare aldrig kalavverkats, med bibehållen biologisk mångfald och intakt renbete av hänglavar – där information om om skogarna skickats till skogsbolagets ledning vid upprepade tillfällen, fortsätter Sveaskog att manipulera, ljuga och hemlighålla.

De arroganta potentaterna i byggnaden på Torsgatan i Stockholm svarar knappt ens på brev eller meddelanden från ideella naturvårdare.

Detta är ett av skälen till att vi genomförde helgens aktion. Regering och riksdag kan när som helst styra Sveaskogs skogs till ett mer hållbart, sunt och respektfullt gentemot samerna, den europeiska unionens enda erkända urfolk, och för den biologiska mångfalden. Men det händer ingenting…

Nedan följer det senaste av väldigt många brev till Sveaskogs ledning från Björn Mildh och Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen i Norrbotten.

“Till Sveaskogs ledning

Fjällsamebyn Luokta-Mávas ligger i Norrbotten. Sveaskog tänker avverka 715 hektar (natur)skog i byns vinterbetesmarker. Bolaget börjar med 230 hektar i vinter.

Samebyn har sagt nej till avverkningarna vid samråd och marksyn. Sveaskog har då krävt FSC-medling. Det innebär att bolaget som markägare själv kan bestämma vad man tänker avverka och sedan bara delge byn sitt beslut: 715 hektar skall huggas. Sveaskog kör helt enkelt över samebyn. Det kallar bolaget för ”medling”!

Med andra ord, Sveaskogs skogsbruk är helt överordnat Luokta-Mávas och andra samebyars behov av vinterbetesmark för sina renar!

Rennäringen skall underordnas statliga Sveaskogs avkastningskrav!!

Lavbete (marklav och hänglavar) finns främst i naturskogar, inte i plantager. Men marklaven har minskat med över 70 % sedan 1950! Med hänglavar kan det vara lika illa. Renarna svälter om vintern.

Sveaskog avverkar nu nästan enbart naturskogar som ofta även har höga naturvärden. De blir kalhyggen som markbereds och blir plantager, ofta odugliga som renbetesmark.

En gång plantage, alltid plantage.(”Vi har aldrig haft så mycket skog som nu”.)

För att ”underlätta dialogen” med samebyarna gör Sveaskog en egen skötselplan för varje sameby (det finns 51 byar) där bolagets planerade avverkningar framgår.

Byarna får se vad som kommer att drabba dem och rennäringen de kommande åren. En näring som på papperet är klassad som Riksintresse, men som ständigt missgynnas eller förbigås med tystnad och osynliggörs.

Sveaskogs skogsbruk är ett tungt hot mot rennäringen, mot hela samebyns existens och mot skogar som borde skyddas.

Hur illa får svenska staten bete sig mot vår urbefolkning?

Hur länge?

Det borde räcka med 400 år!

Svenska staten, underteckna FN-konventionen ILO 169 om urfolkens rättigheter. NU!

Sveaskog – lämna renbetesskogarna i Luokta-Mávas ifred!

Vänligen

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten”

En av många skövlade naturskogar, nyckelbiotoper, gammelskogar och urskogar i Norrbottens län.

Träffar: 835


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


13 Replies to “Trots massiv kritik fortsätter Sveaskog skövla samiska kulturlandskap”Tor Lennart Tuorda

Självporträtt
Jag vid Ale stenar i Skåne. Foto: Åsa Lindstrand

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag