Regeringens nyårslöften

Eftersom jag är rätt så aktiv på sociala medier och kommer med många nya bra idéer, tar suveräna stillbilder, gör fenomenala filmer och formgivningar och skriver lysande blogginlägg tycker regeringen att jag är en kraft att räkna med. Därför har regeringen torgfört flera nya och helt revolutionerande ställningstaganden som de vet tillhör min intressesfär. Hedrande!

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD): “Jag vill verka för att alla samer får egna vårdinrättningar, från vaggan och nära nog till graven. Personalen för primärvård, specialistvård och åldringsvård ska vara samer, som på djupet förstår samers behov. För satsningen tillskjuter regeringen 4,4 miljarder kronor.”

Utrikesminister Tobias Billström (M): “Min ambition är att skapa ett globalt urfolkskluster, där självklart också EUs enda erkända urfolk samerna ska ingå. Klustret bör bland annat arbeta för självbestämmanden och skadeståndsanspråk för sekler av övergrepp och utnyttjanden av urfolkens territorier. För satsningen tillskjuter regeringen 8,3 miljarder kronor.”

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M): “Tillsammans med bland andra jorbruksdepartementet kommer vi satsa på en stor systemförändring för att med samernas hjälp göra Sverige mer civilförsvarsmässigt hållbart. Vi vet hur mycket kunskap urfolket har när det kommer till hållbar och lokal livsmedelproduktion och vill därför ta till vara den kunskapen som ett led i att öka och trygga Sverige självförsörjningsgrad. Till det ändamålet tillskjuter vi 2,2 miljarder.”

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L): “Jag kommer, tillsammans med Sametinget, utarbeta riktlinjer för att det samiska samhället blir lika jämställt som det var innan kyrkan och svenska politiker ändrade genusperspektiven. Vi ser att detta sedan kan tjäna som modell även för majoritetssamhället. För denna otroligt viktiga fråga vill regeringen vika 13,4 miljarder kronor.”

Energi- och näringsminister och vice statsminister Ebba Busch (KD): “Vi har kommit till insikt om att en gruva i Gállok inte längre är önskvärd. Dels är den inte samhällsekonomisk lönsam, dels förstör den alldeles för mycket för den samiska kulturen, för vattenresursen, för den biologiska mångfalden. Vi kommer istället att i stor skala sjösätta ett projekt om att återvinna redan uppbrutna metaller och upparbeta redan uppbrutet berg för att komma åt alla de metaller vi behöver för den gröna omställningen. En omställning som verkligen måste vara grön. Regeringen budgeterar 33,6 miljarder till detta.”

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD): “I regeringen har vi nu enats om att sluta satsa på infrastruktur i städerna och istället satsa alla medel på glesbygden. Att klumpa ihop så många som möjligt i konstruerade miljöer är varken ekologiskt eller socialt hållbart. Regeringen omdisponerar 240 miljarder kronor för denna decentraliserade modell.”

Skolminister Lotta Edholm (L): “Med början i år kommer material för alla pedagoger inom den svenska skolan antingen att bytas ut eller kompletteras med samisk historia och kultur. Barn och ungdom ska nu äntligen bildas i samiska frågor, något som varit eftersatt i alla tider. Kring 5 miljarder kronor kommer denna satsning att kosta.”


Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M): “Vi fördubblar biståndet och det liksom handeln med utlandet ska ske utifrån hållbarhetskritierier och framtida generationers väl och ve. Vi har bara ett jordklot. Regeringen har avsatt 201,5 miljarder till detta.”

Social- och idrottsminister Jakob Forssmed (KD): “Jag vill se en nationell samordnare för det självmordsförebyggande arbetet och en haverikommission som startar upp efter varje självmord. I det samiska renskötarsamhället är suicid ett allvarligt problem. Här måste till förebyggande åtgärder med bland annat färre exploateringar i renbetesområden för att trygga renens möjligheter till naturbete. Få svenskar känner till vilka förutsättningar renskötare lever under för att bedriva sin renskötsel. Därför behövs också massiv folkbildning. Kostnaden blir endast 462 miljoner kronor.”

Försvarsminister Pål Jonson (M): “I år kommer regeringen avbryta Sveriges ansökan om NATO-medlemsskap. Jag anser att Sverige inte ska krypa för Erdogan och att vi genom redan befintliga samarbetsavtal kan försvara landet. Av hänsyn till det urfolk som befolkar markerna i landets norra delar kommer vi också att sätta upp tydligare kriterier och villkor i syfte att begränsa de intrång och störningar som militär verksamhet i renskötselområdet och på samiska jaktmarker och fiskevatten innebär. Den internationella övningsverksamheten i området kommer alltså att minska. Vi kommer också att se över de fullständigt irrelevanta koloniala privilegier som anställda vid försvarsmakten har i det samiska området.”

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD): “Den rockad regeringen kommer implementera med att föra över resurser från stad till landsbygd, ger många positiva effekter för närproduktion, kortare och snabbare transporter, hållbar och trygg matförsörjning, men också nya arbetstillfällen. Under mandatperioden kommer vi att få se tusentals småskaliga jordbruksanläggningar vakna till liv igen i Sverige. Kostnaden för den här omställningen är satt till 55 miljarder fördelade på tre år, och vi räknar med att detta vänts till att generera ekonomisk tillväxt på landsbygden inom en tioårsperiod. Men viktigast av allt: Vi kommer äntligen att införa ett system där bland annat en stor del av vinsterna från elproduktionen i landets norra delar kommer att stanna i de kommuner som producerar den. De bolag som har anläggningar i kommunerna kommer också att betala fastighetsskatt i respektive kommun.”

Kulturminister Parisa Liljestrand (M): “Denna regering har förstått att kultursektorn är en av de allra viktigaste för människors välmående, intellektuella förkovran och kritiska tänkande. Vi kommer fortsätta att tillämpa begreppet armlängds avstånd mellan kulturpolitik och kulturutövare och skulle aldrig komma på tanken att stoppa ett luciatåg för att lucian definierar sig som hen. Bland annat ska därför alla kommuner kunna erbjuda kulturskola till låga kostnader. Vi satsar 1,1 miljarder på detta. Eftersom jag också är så kallad sameminister antar jag att jag också förväntas kunna något om samer. Det gör jag inte. Därför är det också mitt nyårslöfte att å det snarasta besöka Sápmi och lära mig.”


Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M): “Vi måste öppna våra hjärtan. Människor som flyr undan krig och förföljelse ska få en fristad i Sverige. Amnesti för flyktingar från länder som bland andra Afghanistan och Syrien ska införas. Anhöriginvandring ska underlättas. Människor från skilda kulturer är någonting som berikar vårt land.”

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L): “Vår ambition är – efter ett seriöst utredningsarbete – att lägga ner alla ohållbara jobb och istället verka för att människor kommer ut ur ekorrhjulet med den inhumana pengar in-pengar ut-politiken som Socialdemokraterna haft som enda vurm under sitt långa maktinnehav. Som Liberaler tror vi på att individens stärks av eget ansvar och frihet att forma sin framtid och tillvaro. Vi ser större flexibilitet när det gäller övre åldersgräns för arbete, veckoarbetstiden och möjligheten till tjänsledighet som ett sätt att individanpassa arbetsmarknaden. Miljöpartiets förslag med medborgarlön är någonting vi ska se närmare på. När det gäller integration så vill vi kroka arm med kommuner som Jokkmokk, för att låta dessa vara rollmodeller för lyckad integration. Summan för satsningarna är i budgeten vikt till 114 miljarder kronor.”

Utbildningsminister Mats Persson (L): “När regeringen nu genomför en systemförändring i Sverige måste utbildningsväsendet reformeras efter de behov som komma skall. Nedlagda skolor på landsbygden måste få liv igen och utbildningsmaterialet som eleverna får del av måste moderniseras. Samisk historia och kultur måste få en framträdande roll. Regeringen har budgeterat 106 miljarder kronor för denna satsning.”

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L): “Det är mycket glädjande att hela regeringen nu godtagit nödvändiga reformer på klimat- och miljöområdet. I skogsbruket blir det stopp för kalavverkningar och markberedningar och all kontinuitetsskog ska bli till naturreservat. För alla Sveriges fyra skogstyper gäller att 30 procent ska vara skyddade, för att på sikt kunna nå miljömålen. All vattenkraft ska miljöanpassas så långt det går, där dammarna för tusentals små vattenktaftverk rivs. All våtmark ska återställas och torvbrytning förbjudas. Inga nya vindkraftverk får tillstånd i renskötselområdet. Det blir ingen satsning på ny kärnkraft, istället tror vi Liberaler på åtgärder för att minska energibehovet. Giftläckagen från samtliga gamla gruvor och provbrytningar ska upphöra genom snabba statliga insatser. Kostnad för hela detta initiala miljö- och klimatpaket är budgeterad till 212 miljarder kronor.”

EU-minister Jessika Roswall (M): “Sverige går ut ur EU. Inrättar istället en nära samarbetspakt. När mitt departement blir överflödigt torde vinsten för detta landa kring 50 miljarder kronor.”

Civilminister Erik Slottner (KD): “Vi vill satsa på optimal digitalisering i samhällets och landets alla delar och att min funkttion läggs ner och istället uppgår i näringsdepartementet. Kostnaden i ett första steg blir 15 miljarder kronor. En summa vilken i och med nedläggningen blir till vinst.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M): “När samhället decentraliseras under ledning av mitt parti så kommer gängskjutningarna och övrig kriminalitet att minska. Efter att under lång till ha krävt hårdare tag, vill vi nu även satsa på mjukare tag – en rockad i den hittills förda politiken som på sikt ger plus i kassan. Hur mycket vi kommer att tjäna får vi återkomma till. Eftersom vi vurmar för urfolket samerna kommer vi i ett första steg att göra Girjasdomen till lag för att sedan bygga upp en ny lag som omfattar alla samer och som säkrar en samisk förvaltning på fler områden.”

Finansminister Elisabeth Svantesson (M): “Den systemförändring mot ett hållbart samhället med ett mer cirkulärt ekonomiskt tänkande som regeringen nu initierat kommer fortsätta. Inom ett decennium kan vi uppvisa tillväxt i form av ökad ekologisk och social hållbarhet, men eftersom vi planerar skrota BNP som mätvariabel, så är det svårt att i dagsläget få en fullödig överblick över de vinster detta på sikt genererar.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M): “Min ministär kommer att läggas ner och uppgå i Socialdepartementet. Vinsten för statsbudgeten får vi återkopmma till. Vi har inte hunnit räkna på det än.”

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M): “Regeringen har kommit fram till att också min ministär ska läggas ner. Jag vet inte hur stor vinsten av detta blir ännu. Själv kommer jag istället att bli aktivist inom XR.”

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M): “I och med regeringens initiala systemskifte blir min ministär överflödig. Också tack vare denna nedläggning överförs medel till statskassan. Hur stort belopp får vi återkomma till.”


Statsminister Ulf Kristersson (M): “Mina kompetenta och duktiga ministrar har i stora drag redan berättat om de sastningar som regeringen vill göra. Min egen övergripande hjärtefråga, som jag alltid har vurmat om men som jag aldrig tidigare fått gehör för i partiet, är den fria småviltsjakten. Det var verkligen ett övergrepp på det samiska folket när denna utomordentligt galna och koloniala reform genomfördes. I vår nya Samelag ska dock landets alla samebyar ges samma rätt som Girjas sameby. Det handlar ju om en HD-dom skriven av landets högsta juridiska experter, och sådana måste man våga lita på. Vidare ska alla samer som är permanent bosatta i en kommun i Sápmi ha samma rätt som de samer som är medlemmar i samebyarna till att kunna jaga, fiska, ta ved och slöjdämnen. Under mandatperioden ska vi också hinna införa en modell där Sápmi erhåller samiskt självstyre i ledning av Sametinget. Kostnaden för denna reform blir mycket stor när Sverige tappar många av sina intäkter från skogsbruk, gruvor, vindkraftsparker och vattenkraft. Men när Sverige äntligen lär sig stå på egna ben, kommer vi dock att vinna i internationellt anseende. Jag är så innerligt less på all den kritik vi kontinuerligt får från FN pch EU om hur vi fortfarande misshandlar vårt urfolk.”
Träffar: 387

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *