Överklagan om avverkning i Änok inlämnad!
on 16/02/2011

Den tallskog som Skogsstyrelsen lämnat klartecken för att avverka syns där deltat slutar i bildens högra del. Den ligger på Jåhkågaska Tjielldes marker. Något samråd med denna sameby har inte skett!

Nu har jag skrivit en överklagan som skickats till Skogsstyrelsen idag. Den lyder som följer:

Överklagan avverkningstillstånd A47878-2009

Jag överklagar skogsstyrelsens beslut att medge avverkning á 40 ha i Änok norr om Kvikkjokk.

Risken för skador på den mark jag är delägare i, Kvikkjokk S:1, är överhängande eftersom virket måste transporteras över Kvikkjokk S:1. Tidigare har samma markägare som nu vill avverka i Änok orsakat stam- och markskador när de utan tillstånd korsat marken som jag är delägare i med skogstraktor. Jag vill inte att någon dylik åverkan ska upprepas.

Som andra skäl till min överklagan anger jag följande:

Området har extremt stor betydelse för mig och många andra människor som lever i eller har anknytning till Kvikkjokk. Och ännu idag fyller Änokområdet en viktig funktion för försörjningen för oss markägare, främst genom jakt och fiske, men också till exempel för min personliga del som fotograf. En slutavverkning i ett ekologiskt känsligt område som detta kommer tveklöst att påverka möjligheterna till den typen av försörjning. Dessutom har området ett högt rekreationsvärde, även för människor utan anknytning till trakten.

Om kalhyggen tas upp i Änok kommer de aldrig att kunna återbeskogas. Det ger den enorma kalavverkningen i början på 1970-talet, genomförd av samma avverkningsivriga markägare som nu, tydligt vittnesbörd om. Det område man nu vill avverka är ännu mer utsatt för väder och vind. Det är helt uppenbart att hyggen på ömsom sidor Änokälven också de kommer att bli överväxta av björk- och videsly och att inga andra trädslag kommer att kunna växa där. Den avverkningsbenägna markägaren har i decennier och generationer eftersatt åtgärderna för återplantering. Det är ett faktum som Skogsstyrelsen också påpekat. Likafullt ger Skogsstyrelsen möjligheter till att ännu mer mark kommer att misskötas.

På grund av sitt storslagna läge invid Sarek och Laponia och tack vare sin för breddgraden optimala rikedom av växter och djur, har denna obrutna natur mellan gammelskog och deltaland skildrats flitigt genom åren, bland annat i böcker av Edvin Nilsson, Cay-Curry Lindahl och Hans Anderson. Tack vare marknadsföringen har områdets status för naturvården, friluftslivet, rekreationen och turismen nått höga höjder. Också jag själv har beskrivit landskapet, i text, bild och på film.

Lagbrott

I §18 skogsvårdslagen står följande:

”Tillstånd till avverkning i fjällnära skog får inte ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården.”

Lagen är tydligt och säger: får inte ges om avverkningen är oförenlig med naturvårdens intressen.

Skogsstyrelsen har själva klassat området som nyckelbiotop, och länsstyrelsen bedömer att det är av väsentlig betydelse för naturvården. Det uppfyller också kriterierna som riksintresse för naturvård (Miljöbalken 3 kap. 6§) och riksintresse för det rörliga friluftslivet (Miljöbalken 4 kap 2§). Det är uppenbart att detta inte alls har beaktats i beslutet om avverkningstillstånd A47878-2009.

Jag anser därför att skogsstyrelsen genom tillståndsgivningen för avverkning i det aktuella området bryter mot den lag som primärt styr skogsstyrelsens egen verksamhet. Om något område i landet fyller kriterierna av väsentlig betydelse för naturvården, så är det detta. I en vidare tolkning av begreppet kulturmiljövård anser jag också att en avverkning helt skulle förändra karaktären i den kulturmiljö som hävdats i århundraden av renskötande samer, samer utanför renskötseln och nybyggarbefolkningen.

I samband med prövninmgen av avverkningsansökan har samråd endast skett med Tuorpons sameby. Inte Jåhkågaska Tjiellde, trots att halva avverkningsarealen – den på östra sidan av Änokdeltat – är denna samebys område.

Astrid på Fiellokberget i början av juni. Risken att landskapet i bakgrunden ska besudlas av ett kalhygge finns...
...som på denna bild över Kvikkjokks delta, Kvikkjokk och Sarekfjällen, där de avverkningskåta markägarna tagit upp ett jättehygge på 1970-talet.
Hotad skog.
Här har folk vistats i tusentals år utan att lämna några iögonfallande spår efter sig.
Änokdeltat med skogen som hotas av avverkning till vänter och höger i bild. Bårdde i Sarek i bakgrunden.

Träffar: 257


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


30 Replies to “Överklagan om avverkning i Änok inlämnad!”

 • Tack för alla kommentarer!

  Kusin Carina: Jag kommer också ihåg när vi vandrade till Änokstugan på 1970-talet.
  Krister Karlsson: Javisst ser det förjävligt ut.
  Anna Sortti och Jan Rocksén: Tyvärr lär inte vår bleke hövding göra ett skvatt. Nej, bara prestige verkar vara drivkraften.

  Överklagan till den fabulösa Skogsstyrelsen har tyvärr inte gått igenom, så nu vandrar den i sann svensk byråkratmodell vidare till Förvaltningsdomstolen där den kan kompletteras om man så vill. Men det lär väl inte hjälpa har historien alltför många gånger visat.

  Sverige beter sig verkligen illa mot naturen, men också kulturen, vi har här i norr. Men det är ingen nyhet direkt…

 • Hej!
  Vi har varit i kontakt tidigare angående provborrningar i Routevare. Minst lika vansinnigt det ! Jag har skrivit till Länsstyrelsen, Jokkmokks kommun och insändare till många tidningar för att dra mitt strå till stacken i denna fråga.
  Jag fruktar att vare sig kommunen eller Länsstyrelsen förstår vilket stort misstag de gör som inte hindrar detta. Min fråga till dig är: är markägaren/na som vill avverka mottaglig för penningargument?
  Dvs hur mycket pengar pratar vi om? Kan man få ihop dem på något sätt? (Sponsring, insamling…) /Jan

 • Hej Tor!

  Din överklagan säger allt om det helt absurda i att avverka skog i Änokdeltat. Området är fantastiskt och unikt och något av det sista av vild natur som vi fortfarande har i Sverige. Jag gör vad jag kan för att samla underskrifter till Skydda Skogens protestbrev och följer händelserna varje dag. Det vore en fruktansvärd katastrof om skogen tillslut faktiskt avverkades. Med vänlig hälsning / Anna

 • Tack fö.r överklagan! Detta är dårskaper som måste stoppas. Jag kan inte förstå hur någon instans ens kan fundera på att tillåta det här.

 • Tack Tor att du utnyttjar din möjlighet som markägare att ta ställning på detta sätt!
  Som återkommande gäst och sommarbesökare i Kvikkjokk med omnejd uppskattar jag att denna unika natur får vara så orörd som möjligt.
  Jag ska också försöka dra ett strå till stacken och sprida informationen i de kanaler jag har till förfogande.

 • vad heter den mark/skogsägare som bara tänker på sin kära plånbok och som nu har fått tillstånd att hugga ner denna fjällnära tallurskog som troligen aldrig mer kommer att återuppstå i samma form som idag?
  jag vandrade under 1970-talet i sarek och padjelanta och lärde därigenom känna samerna i jåkkågaska sameby, det var fina somrar och mycket intressant att få lära sej hur livet levdes där i bland fjällen och i dess utkanter, jag minns också den stora avverkningen som gjordes alldeles i utkanten av kvikkjokk, jag och min kompis vandrade till pårek för att träffa pirre å bea, och då vet jag att vi därefter kungsleden såg förödelsen av den stora avverkningen, det såg för jävligt ut………….
  lycka till med motståndet mot avverkningen, vi här i söder sprider informationen vidare om detta vansinnesdåd som Skogsovårdsstyrelsen är medskyldigt till…
  med vänlig hälsning
  krister karlsson

 • Hej kusin Tor!
  Lycka till med överklagan!
  Jag håller tummarna!
  Jag minns när vi vandrade till Änok-stugan. Jag hoppas den fina naturen får vara orörd!/Carina.

 • Uno Skog: Det här med legitimitet är helt sjukt, som att det bara är markgrannar och samebymedlemmar som kan överklaga. Kan det verkligen vara riktigt? Många delar min åsikt, men få törs tyvärr stå för den. Javisst är produktionen allenarådande. Det är ett omodernt synsätt så det förslår. Håller verkligen med dig om att just orördheten borde vara den pågående markanvändningen. Lagarna som ska reglera det här är ihåliga och otidsenliga – fiaskobetonade som tjänstemän med ryggmärgen blint lyder utan ifrågasättande. Likt zoombier. För alltför många markägare är pengar det enda värdet. Skog som står och dör bara, är meningslös att äga. Man ska vara produktiv och sälja gammeltallarna för att kokas till toalettpapper. Sen kan man köpa en ny skotermaskin för pengarna. Det är lycka.

 • Bra att någon som kan ha juridisk legitimitet försöker påverka. Har de andra delägarna i samfälligheten samma åsikt som dig. Eller är de som vill avverka också delägare i samfälligheten.
  Det verkar som SKS inte vill företräda naturvärdena utan bara produktionsvärdena. Om dessa båda värden ska vara jämbördiga enligt lagen ska ju denna skog inte avverkas.
  Märkligt och tråkigt att juristerna bedömer att pågående markanvänding i ett urskogsartat område är skogsbruk. Spontant och logiskt känner man ju är det ju orördhet som är pågående markanvändning.
  Att inte ens 30-40 år gamla obeskogade hyggen är argument emot avverkning strider ju också mot produktionsmålet.

  Om inte tillståndsplikten kan medge att man stoppar en avverkning som denna finns med andra ord ingen tillståndsplikt utan bara en anmälningsplikt. Det är väl inte det som lagstiftarna har menat. Eller….

  Alla lagmässiga restriktioner mot avverkning inom skogbruket verkara bara vara ett spel för gallerierna när man läser SKS tolkning av lagen.

  Låt oss hoppas att en spillra av taigan skonas från skövlingen.
  Märkligt hur man som markägare kan vilja avverka en riktigt fin gammelskog. Då har man aldrig förstått sig på skogens väsen.

 • Markägarna måste lämna in en depositionsavgift till Skogsstyrelsen på 120 000 för att alls få börja hugga. Denna summa ska användas till planteringsåtgärder. Man kan ju hoppas de tycker den summan är för hög och att de avstår från att avverka.

 • Tack för alla stärkande kommentarer! Ja, vi får se vad som händer. Tyvärr har jag inte så stort hopp till Skogsstyrelsen eller någon annan myndighet. De gör som de vill.

 • Instämmer med Malin och andra här ovan. Bra att du överklagar! Har inte varit i Änok själv, men i Aktse och där omkring. Helt fantastisk natur. Väldigt fina bilder du har här på bloggen. Det är sorgligt och beklämmande att man ens kan komma på tanken att avverka i sådana områden. Än värre att Skogsstyrelsen tillåter det. Om 18 § någonsin ska användas för att stoppa en avverkning är det i fall som Änok. Om inte formuleringen “av väsentlig betydelse för naturvården” gäller här – ja då är lagen poänglös.

  Den här skogen är en del i ett naturarv av betydelse också långt utanomför Jokkmokks, ja även Sveriges, gränser.

  Önskar dig all lycka!

  Jonas

 • Underbart Tor!
  Skönt att se det finns människor med en övertygelse om att naturen är värd så mycket mer än snabba pengar för någon enstaka markägare samt att bli tidningspapper.

  Samma kamp pågår här nere i de södra delarna av taigan. Men nu har tyska journalister uppmärksammat galenskaperna i Sveriges skogar utförda av den svenska skogsnäringen i miljöns namn:

  http://www.swr.de/report/-/id=233454/nid=233454/did=7462706/11y3uve/index.html

  Kämpa på och lycka till Tor!

  mvh, Sebastian

 • Hej Tor
  Du har mitt (och uppenbarligen många andras) fulla stöd i din kamp för att hindra slutavverkning i så känsliga områden som den fjällnära skogen. Vi som lever nu och kan uppskatta oförstörd natur måste leda den kamp, som skall ge kommande generationer både goda kunskaper i biologi och härliga naturupplevelser. Den sortens upplevelser och kunskapsinhämtande som man bara kan få genom att med sinnena exploatera och undersöka den fantastiska naturmiljö som finns bl.a. i Kvikkjokk.

 • Heder åt dig Tor!

  Håll oss gärna uppdaterade på utkomsten av överklagan. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen. Jag har meddelat mina kollegor på Naturskyddsföreningen som, på ett eller annat sätt, har arbetat för att få till stånd ett stopp för vansinnigheterna, om din överklagan. Vi är alla mkt glada över vad du har gjort.

  Tack.

  Malin

 • Stort och varmt tack för ditt engagemang. Även för den som inte är naturvårdskunnig borde dina fantastiska bilder vara nog för att konsekvenserna av en avverkning ska bli uppenbar. /Lena

 • Hej Tor

  Bra att du överklagar och hoppas att den går igenom. Dina bilder visar vilket fantastiskt område som Änokdeltat är. Ett kallhygge där det nu växer gammelskog, skulle verkligen göra stor skada.

  /Mats

 • Skogsstyrelsen ger sig ut på gungfly och ger fåtalet rätt. Den privata äganderätten har i beslutet getts företräde. Jag är emot alla former av förödelse och speciellt de som begås av snöd vinnig(om det ens är det i detta fall). Allmänintresset och naturvärden åsidosätts å det grövsta.
  Hoppas du känner stödet Tor.
  /Leif

 • Tor, jag vill å min uppdragsgivare Gammelskogens vägnar framför vårt tack för att du värnar naturskogen i Änok, som är livsrum för så många.

  Vännen Björn

 • Tack Tor!
  Jag och flera med mig,instämmer till fullo i allt som du skriver i din överklagan!
  Hoppas och ber att denna avverkning ska stoppas!
  / Annika

 • Detta tål att upprepas: Det är människor som du Tor, som vi vanliga döingar har att tacka för att det överhuvudtaget finns någon natur kvar att fota och vandra i på den här planeten…! Kram från Elli!:)

 • Heja Tor!
  Tack för att du överklagar! Måtte detta gå att stoppa på något sätt! Vi är många många som lider med det här beslutet skall du veta.
  /CatharinaTor Lennart Tuorda

Självporträtt
Jag vid Ale stenar i Skåne. Foto: Åsa Lindstrand

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag