Naturskyddsföreningen värnar urfolket samerna

Naturskyddsföreningens Lars Thure Lindholm, Karin Lexén, Ulrika Hjertstrand, Johanna Nilsson, Märith Lindholm och SVT Sápmis reporter Ann Catrin Stenberg Partapuoli på plats i Gállok oktober 2017.

.

.
Den koloniala attityd
som tidigare präglat Naturskyddsföreningen har allt mer luckrats upp. Under förra seklet vurmade NSF att naturen, med vilka medel som helst, skulle skyddas från människan. Något som också gällde samerna, trots att de levt och verkat i Sábme långt innan Sverige blev till – utan att lämna skövlad natur efter sig.

Men idag går Naturskyddsföreningen mycket långt för att värna urfolket samernas möjligheter att fortsätta leva som samer. Det är oerhört glädjande att landets största miljöorganisation går i bräschen i denna fråga och att mycket ljus sätts på framför allt gruvors allvarliga påverkan på samerna och de samiska traditionella kulturlandskapen.

.

.

I Naturskyddsföreningens mineralpolicy går att läsa:

I norra delen av landet drabbas ofta Sveriges urfolk samerna, då både renskötsel och andra samiska näringar kan påverkas negativt. Även lokalbefolkningen i övrigt drabbas ofta av betydande störningar från exempelvis explosioner och bergkrossar samt av luftföroreningar och den spridning av damm som verksamheten för med sig. Produktionen av ätbar fisk, vilt, bär och svamp kan skadas. Grundvatten, vattendrag och sjöar påverkas. Landskapsbilden förändras ibland inom milsvida områden när dagbrott och täkter skapar djupa schakt i berggrunden vilket försvårar eller omöjliggör friluftsliv och rekreation i dessa områden.

Vidare står:

Mineralindustrin gör ofta intrång på andra näringar. Den mest uppenbara konflikten gäller samernas intressen eftersom många gruvprojekt begränsar eller i vissa fall omöjliggör samebyarnas adekvata utnyttjande av sina traditionella renskötselsområden. Flyttlederna för ren är ofta en särskilt sårbar länk. När gruvor inskränker dessa medför det stora merkostnader och svårigheter för renskötseln. I förlängningen riskerar hela den samiska traditionella kulturen att skadas av en alltför stor expansion av mineralindustrin.

Naturskyddsföreningen anser att:

• Samernas kultur, traditionella kunskaper och renskötselns behov ska respekteras vid all prospektering och utvinning av mineral.
• Samebyar ska kunna säga nej till eventuella gruvprojekt som exempelvis allvarligt försämrar möjligheten att bedriva renskötsel, t ex intrång inom nyckelområden såsom flyttleder. Principen om Free, prior and informed consent (FPIC)2 ska tilllämpas.
• Sverige ska ratificera ILO-konventionen 169 om ursprungsbefolkningar.

Och inte bara detta. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén, tillsammans med Åsa Simma, Peter Rhode och John Stauffer, skriver gemensam debattartikel den 6 februari i bland annat Aftonbladet:

“Hög tid att Sverige garanterar samers rättigheter som urfolk

Den svenska staten är känd för att ge sitt stöd för mänskliga rättigheter och aktivt bidra till att stötta urfolk världen över. Samtidigt riktar FN allt vassare kritik mot Sverige för bristande respekt för det samiska folkets rättigheter. Det är hög tid att politikerna tar till sig kritiken och agerar för en lagstiftning som tillgodoser samer deras mest grundläggande rättigheter.

För att eliminera de negativa effekter som historiska orättvisor skapat för urfolkens levnadssituation idag, och för att förhindra att övergrepp upprepas, har världens stater skapat internationella regler för hur nationer ska förhålla sig till urfolken. De har samtidigt också uppmärksammat att urfolken med sina traditionella näringar besitter kunskaper som är viktiga i arbetet med att bevara natur- och livsbetingelser åt efterkommande generationer.

Idag är det samernas nationaldag och 100 år sedan det första samiska landsmötet hölls i de svenska delarna av Sápmi. På jubileumsveckan i Staare kommer FN:s särskilda rapportör för urfolksrättigheter, Victoria Tauli-Corpuz, att lyfta den växande internationella kritik Sverige fått på grund av bristande respekt för urfolksrätten. I sin senaste granskning av Sverige var FN:s rasdiskrimineringskommitté särskilt kritisk till att staten, utan samiskt inflytande, tillåter stora ingrepp som mineralutvinning på samers traditionella marker.

Tillgång till traditionella landområden, inflytande i beslutsprocesser och möjligheten att kunna bestämma sin sociala, kulturella och ekonomiska utveckling anses centralt för urfolkens kulturella överlevnad. Ändå tvingas samer strida för sina rättigheter i kostsamma rättsprocesser med ojämlika förutsättningar, samtidigt som de saknar inflytande i beslut som berör dem. Nyligen underkände hovrätten i målet mellan Girjas sameby och staten den lagstiftning som ger staten rätt att disponera jakt- och fiskerättigheter på samebyns område, då dessa rättigheter i första hand tillkommer samer. Ändå kan samebyn tvingas ta målet till Högsta domstolen för att få klarhet i de återstående tvistefrågorna.

Den svenska staten tycks i de flesta fall låta storföretagens och branschorganisationernas intressen gå före det samiska inflytandet och urfolksrätten. Dessutom har staten, som ägare av till exempel LKAB, Vattenfall och Sveaskog, intressen som sammanfaller med dessa företag och organisationer gällande utvinning av naturresurser i Sápmi. Konsekvenserna är ofta förödande för såväl miljö som samiska intressen.

Sveriges nuvarande lagstiftning som berör samers rättigheter är ihålig och det politiska ansvarstagandet bristfälligt. Statens uppdelning mellan renskötande och icke-renskötande samer har lämnat efter sig ett stort tomrum med olösta frågor. Det lagförslag till konsultationsordning som presenterades i höstas är ett steg i rätt riktning men alldeles för svagt. Framförallt i och med att förslaget inte garanterar reellt inflytande.

Vår förhoppning är att den svenska staten lyssnar till budskapet som Victoria Tauli-Corpuz kommer att föra fram idag, samt agerar för att säkerställa urfolkens rätt till kulturell överlevnad – också i Sverige. Sveriges internationella åtaganden och skyldigheter är väldigt tydliga. Om den svenska staten har som avsikt att ligga i framkant vad gäller mänskliga rättigheter är det hög tid för lagstiftning som garanterar samers mest grundläggande rättigheter.

.

.

John Stauffer, chefsjurist och tillförordnad chef, Civil Rights Defenders
Åsa Simma, teaterchef, Giron Sámi Teáhter
Peter Rodhe, ordförande, Riksorganisationen Same Ätnam
Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen”

.

.

Jag är medlem i Naturskyddsföreningen och sitter även med i jokkmokkskretsens styrelse, samt som sammankallande NSF Norrbottens gruvgrupp.

Bli medlem du också. Mer än någonsin behövs ditt stöd och ditt engagemang!

Träffar: 584

2 svar på ”Naturskyddsföreningen värnar urfolket samerna”

 1. FNs syn på samer är kolonial om något.
  De vill likställa oss med “vildar i Afrika” typ.
  Men det finns ingen koppling.
  Därför är alla med vettet i behåll emot ILO169.
  Som till Exempel Lars Törnman.
  Att renskötare (en handfull personer i varje samhälle i norr) ska ses om ett annat folkslag är inget annat är rasism, eller idioti, oavsett vem som framför det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *