Kommunledningen i Jokkmokk vill ha ekopark istället för naturreservat
on 06/07/2018

Del av Kvikkjokk-Kabla fjällurskogs naturreservat skildrat från Änok till Kvikkjokk.
Foto: Tor L. Tuorda

 

Kommunledningen i Jokkmokk, bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, är kategoriska motståndare till att nya naturreservat bildas. Partierna använder sig av samma standardskrivelse i sina yttranden till Länsstyrelsens reservatsförslag när de motsätter sig allt.

I partiernas skrivelse står:

“…att utöka arealen skyddade områden, kan väsentligt påverka kommunens möjligheter till långsiktig tillväxt och utveckling…”

samt att:

“…områdesskydd påverkar möjligheterna att bedriva näringsverksamhet och bibehålla ett rörligt friluftsliv…”.

Vilken utveckling, vilken näringsverksamhet och vilket rörligt friluftsliv stimuleras av ett kalhygge? Ett kalhygge där den enda tillväxten sker med de tallar som planteras. Från cirka tio års ålder växer tallarna med cirka en decimeter per år. Menar sossar och vänsterpartister den tillväxten?

S+V nämner utveckling i sin automatretorik. Men genuin utveckling är att framtida släkter, matproduktion, renskötsel, turism och näringsliv gynnas mer kvarvarande arealer av artrika gammelskogar. Problemet med kommunledningens styrande partier är att de saknar visioner, fantasi och mod. De ser den rådande skövlingen av gammelskogarna som norm. Så har det varit i 150 år och så ska det förbli. Någon utifrån drar iväg med vinsterna och lämnar skövlad natur efter sig.

Kommmunledningen i Jokkmokk vill att Allmänningen istället för naturreservat inrättar en så kallade EKO-park av området Karatj Råvåive. I ett yttrande den 26 mars 2018 skriver de:

“Förutsättningarna för att området kan bli till stor glädje för t.ex. det rörliga friluftslivet, anser Jokkmokks kommun, ökar med en Eko-park jämfört med att göra om samma område till ett naturreservat.”

Det är tydligt att Jokkmokks styrande politiker inte läst på om vad som gäller i ett naturreservat. I ett naturreservat får man vandra, jaga och fiska, hålla kurser, elda, plocka bär, örter och svamp. Föreskrifter för reservatet Kvikkjokk-Kabla ser ut så här. Att föreskrifterna skulle skilja sig för reservatet Karatj-Råvåive är inte troligt:

Att Jokkmokks kommunledning och Allmänningen enats om en EKO-park är problematiskt. Dels är EKO-parker någonting som skogsbolaget Sveaskog inrättar. Det är Sveaskogs egen form av skogsskydd, inte Allmänningens. Om de ändå applicerar Sveaskogs modell med att göra EKO-park av Karatj-Råvåive innebär det att skogsbruk kommer medges på minst 50% av EKO-parkens areal. Hälften av området med denna fantastiska gammelskog med 500-åriga tallar kan med andra ord bli till ännu ett kalhygge. Hur klokt är det?

Nedan följer hela yttrandet från Jokkmokks kommunledning, vilket Henrik Blind från Miljöpartiet, Jonas Wiandt från Liberalerna och Karin Vannar från Samernas väl reserverat sig emot.

 

 


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Be the first to commentTor L. Tuorda

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag