Aktivister för Gállok – skriv upp dig!

Aktivister för Gállok – skriv upp dig! Det är suveränt om du vill hjälpa till i motståndet mot gruvan.
Skriv upp dig på Gruvfritt Jokkmokks aktivistlista💚

In English below.

Fredlig civil olydnad i Gállok kan komma att bli verklighet igen

Sveriges förra socialdemokratiska regering gav i mars 2022 tillstånd för en järnmalmsgruva i Gállok (Kallak) fem mil väster om Jokkmokk. Ett faktum som den nuvarande borgerliga regeringen också tycker är en superbra idé.
”Jag älskar också gruvor”, säger näringsminister Ebba Bush.


Mot detta gruvälskande står nätverket Gruvfritt Jokkmokk, vars medlemmar har engagerat sig i gruvmotståndet sedan 2006 och som idag har över sju tusen medlemmar
. Nu måste medlemmarna bli aktivister som gör motstånd mot gruvan i Gállok. Fredlig civil olydnad i Kallak, som exploatörer kallar platsen, kan komma att bli verklighet igen.

en dödsstöt
Aktivister för Gállok – skriv upp dig!

De primärt drabbade samebyarna Jåhkågasska och Sirges anser att gruvan innebär en dödsstöt för rennäringen i området. Därför har samebyarna, tillsammans med Naturskyddsföreningen, inlett varsin rättsprövning av den förra regeringens felaktiga beslut om att bevilja bearbetningskoncessionen.

Det är det brittiska företaget Beowulf Mining som prospekterar det planerade dagbrottet
, en gruva med livslängden beräknad till 14 år. Förutom järnmalm har bolaget haft tillstånd att undersöka koppar i till Gállok angränsande områden, men också uran och titanmalm. Fyndigheter som mest troligt blir exploaterade när infrastrukturen till primärgruvan är gjord.

Beowulf Bolagets MKB (miljökonsekvensbeskrivning) har vid två tillfällen blivit avvisade av Länsstyrelsen i Norrbotten, bland annat med skälen att gruvan inte är samhällsekonomisk lönsam och att den ger alltför stora negativa konsekvenser för rennäringen.

Jokkmokk Mining DistrictTrots det vurmar Beowulf och gruvnäringen om ett gruvkluster i Jokkmokks kommun, ett Jokkmokk Mining District, med flera gigantiska dagbrott, också inne i världsarvet Laponia.


Det planerade dagbrottet kan komma bli tre kvadrat-kilometer stort och nära 400 meter djupt. Ytterligare 1 500 hektar blir påverkat av sprängstensdeponier, slamdamm (sandmagasin) och annan infrastruktur.

Konsekvenser:


Mineraler är ändliga resurser. Istället för nya gruvor i gruvfria kommuner måste rejäla satsningar göras på återbruk och återvinning av de mineraler som redan är uppbrutna. Järnmalm är ingen kritisk och ovanlig metall som är nödvändig i den så kallade gröna omställningen, vilket gruvlobbyn och regeringar felaktigt påstår.


Knappt någon ortsbo kommer att få jobb i gruvan, men kommuninnevånarna och kommande generationer tvingas betala för – och leva med – giftiga, läckande och livsfarliga gruvdammar för all framtid.


Nuvarande statusBeowulf jobbar vidare med sin miljökonsekvens-beskrivning och beräknar att gruvan är i drift 2026.
MKB:n blir troligen godkänd men också överklagad till miljödomstolen och senare också miljööverdomstolen. Tyvärr underkänns endast 3-4 % av alla gruv-MKB:er i sista rättsinstans.


Parallellt med Beowulfs MKB-arbete väntas i början av 2024 domslut från högsta förvaltningsdomstolen. Om samebyarna och Naturskyddsföreningen vinner skjuts ärendet om gruvtillstånd tillbaks till nuvarande regering som får fatta ett nytt beslut.


Trots rättsprocesserna, eller framtida överklaganden av MKB:n, finns inga garantier för att gruvan inte blir verklighet.
Därför behövs en massiv massiv insats med fredlig civil olydnad i Kallak!

…hundratals aktivister…
Aktivister för Gállok – skriv upp dig!

Därför måste vi redan nu inrikta oss på en massiv och tålamodskrävande kampanj på platsen för det planerade dagbrottet med hundratals aktivister som bedriver fredlig civil olydnad. Det måste bli en tung aktivism i Kallak med fredlig civil olydnad!

Redan nu måste vi arbeta fram seriösa och effektiva strategier för motståndet. Redan nu måste vi samla alla som är intresserade av fredlig civil olydnad i Gállok om kanske tre år. Detta för att kunna planera motståndet på effektivaste sätt
.

Fredlig civil olydnad i Gállok
Är du aktivist – skriv upp dig!

Ni som vill hjälpa oss att stoppa monstret från Storbritannien kan anmäla er via mejl gruvfrittjokkmokk@proton.me
Ange ditt telefonnummer och vilken typ av motstånd du vill ägna dig åt, se nedan:

1️⃣ – fredlig civil olydnad där man med sin kropp hindrar exploatörens arbeten inför gruvstart.

2️⃣ planering, information, samband.

3️⃣ – vatten, ved, mat, insamlingar och support till aktivisterna, även medicinsk.

4️⃣ – media, talesperson (max två).

5️⃣ – media: fotograf, filmare, skribent som dokumenterar och sprider material till sociala och traditionella medier.


Era namn är endast synliga på det krypterade mejlkontot som endast jag har access till.

På Gruvfritt Jokkmokk kommer löpande presentationer att visas om hur antalet aktivister som vill hjälpa till att skydda Gállok växer.


Inga namn, endast antal.


Varma tack för ditt engagemang, vi kanske syns om några år? Guidar dig gärna i naturen på berglandet i Gállok som är rikt på kulturlämningar och sällsynta arter💚  

/Tor Tuorda, Gruvfritt Jokkmokk

Fördjupningar:
Mer skolning i civil olydnad…
En gruva i strid mot habitatdirektivet, fågeldirektivet, miljöbalken och artskyddsförordningen
Gállok 2013…

Extinction Rebellion Sverige
Återställ våtmarker
Skogsupproret
Skogsvärn
Greenpeace Sverige
Ta tillbaka framtiden
Sáminuorra

Jag är tacksam om du vill donera en summa på swish 0702300955.
Tack för ditt stöd😀
.

English:

Activists for Gállok – sign up! It’s great if you want to help us in the resistance against the mine. Sign Gruvfritt Jokkmokk’s activist list💚

Peaceful civil disobedience in Gállok may become a reality again
In March 2022, Sweden’s previous social democratic government gave permission for an iron ore mine in Gállok (Kallak) five miles west of Jokkmokk. A fact that the current government also thinks is a great idea.
“I also love mines,” says Minister of Economic Affairs Ebba Bush from the Christian Democratic Party.
Against this mining lovers is the network Gruvfritt Jokkmokk, whose members have been involved in the mining resistance since 2006 and which today has over seven thousand participants. Peaceful civil disobedience in Kallak, as developers call the place, may become a reality again


.…a death blow…
The mine primarily affects the Sami communities of Jåhkågasska and Sirges, who are certain of that the mine will be a death blow to their reindeer husbandry in the area. Therefore, this Sami communities, together with the Swedish Nature Conservation Association, have separately initiated a judicial examination of the previous government’s erroneous decision to grant the processing concession.It is the British company Beowulf Mining that is prospecting the planned open pit mine, a mine with a life expectancy of 14 years.


In addition to iron ore, the company has had permission to explore copper in areas adjacent to Gállok, but also uranium and titanium ore. Deposits that are most likely to be exploited when the infrastructure for the primary mine is completed.Beowulf Company’s EIA (environmental impact statement) has on two occasions been rejected by the County Administrative Board in Norrbotten, among other reasons, on the grounds that the mine is not economically viable and that it has too great a negative impact on reindeer husbandry.

…Jokkmokk Mining District…

Despite that, Beowulf and the mining industry wants a mining cluster in the municipality of Jokkmokk, a Jokkmokk Mining District, with several gigantic open pit mines, also inside the world heritage Laponia. The planned open pit mine in Gállok may be three square kilometers in size and close to 400 meters deep. A further 1,500 hectares will be affected by explosives dumps, sludge ponds (sand reservoirs) and other infrastructure.

Consequences:
😕 The village of Björkholmen is forcibly evacuated and the land owners land becomes unusable.
😕The rights of the indigenous Sami people to their lands are once again being put out of action.

😕 Reindeer farming in the area will be eliminated, according to the previous government’s own analysis.
😕 Lapland’s status as a world heritage site ends.
😕 The local people’s opportunities to supply of meat, fish, herbs, berries and mushrooms are being sabotaged.
😕Jokkmokk’s credibility as a natural and cultural municipality is being eroded.
😕 The Luleälven river becomes poisoned – water source for Boden and Luleå’s approximately 100,000 inhabitants.
😕 Vibrations from explosions in the open pit mine risk that the dam in Parki power station collapsing. Then all other hydro electric dams downstream of the river Luleälven are dragged along in the flash flood that is created. Same scenario if the mine dam collapses.
😕 Jokkmokk’s air quality will deteriorate dramatically.
😕 Constant din and noise from the increased traffic of trucks and lorries.
😕 A 90-tonne truck that drives every 90 seconds on the road between Jokkmokk and Kvikkjokk increases the risk of fatal accidents.
😕 Large parts of the only remaining very species-rich continuity forest (forest that has never been clear cut) on the mountain country of Roavvoajvve, will be razed and covered by waste rock deposits.

…”the green transition”...
Minerals are finite resources. Instead of new mines in mining-free municipalities, substantial investments must be made in the reuse and recycling of the minerals that have already been extracted. Iron ore is not a critical and rare metal necessary in the so-called green transition, as the mining lobby and governments falsely claim. Hardly any local resident will get a job in the mine, but the municipality’s residents and future generations are forced to pay for – and live with – toxic, leaking and life-threatening mine ponds ans emissions forever.

Current status
Beowulf continues to work on its environmental impact statement and estimates that the mine will be in operation in 2026. The EIA will probably be approved, but will also be appealed to the environmental court and later also the environmental court of appeal. Unfortunately, only 3-4% of all mining EIAs are rejected in the last instance. In parallel with Beowulf’s EIA work, judgments from the Supreme Administrative Court are expected at the beginning of 2024. If the Sámi villages and the Swedish Nature Conservation Association win, the issue of mining permits is pushed back to the current government, which must make a new decision. Despite the legal proceedings, or future appeals by the EIA, there are no guarantees that the mine will not become a reality. Therefore, a massive massive effort with peaceful civil disobedience is needed for Gállok!

…hundreds of activists… Activists for Gállok – sign up!
Therefore, we must now focus on a massive and patient campaign at the site of the planned open-pit mine with hundreds of activists engaged in peaceful civil disobedience. There it must be a heavy activism in Gállok as well! Already now, we must work out serious and effective strategies for the resistance. Even now we must gather all people who are interested in peaceful civil disobedience in Gállok in a period of maybe three years. This is to be able to plan the resistance in the most efficient way.

Peaceful civil disobedience in Gállok Are you an activist – sign up please!
Those of you who want to help us stop the monster from Great Britain can register via email gruvfrittjokkmokk@proton.me Enter your phone number and the type of resistance you want to engage in, see below:

1️⃣ – peaceful civil disobedience where you block the developer’s work with your body before mining starts.
2️⃣ – planning, information, connections.
3️⃣ – water, firewood, food, collections and support for the activists, also medical.
4️⃣ – media, spokesperson (maximum two).
5️⃣ – media: photographer, videographer, writer who documents and spreads material to social and traditional media.

Your names are only visible on the encrypted email account that only I have access to. At Gruvfritt Jokkmokk on Facebook, ongoing presentations will be shown on how the number of activists who want to help protect Gállok is growing.

No names, only numbers.


Warm thanks for your commitment, maybe we’ll see each other in a few years? 💚


/Tor Tuorda, Gruvfritt Jokkmokk, Mine-free Jokkmokk.Visits: 419

4 svar på ”Aktivister för Gállok – skriv upp dig!”

  1. Mottag mig gärna som aktivist
    Jag upptäckte sent i livet att jag hade samiska rötter i Sorsele m omnejd
    Det är dock inte enda skälet för min passion för naturen. Den har alltid funnits där ända sedan jag var barn
    Jag befinner mig i Italien några månader på uppdrag. Kommer hem t Ångermanland igen i mars. Så händer något efter det kommer jag som en oljad blixt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *